PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Rekrutacja do PG 10 2014-10-08 08:46
Listy zakwalifikowanych do klas pierwszych PG10 wywieszone są na niebieskiej tablicy w holu szkoły.
Sekretariat przyjumje dokumenty związane z rekrutacją do PG10 do 3 lipca (w godzinach od 800 do 1600).
Egzamin językowy 2014-10-08 08:46
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych do PG 10 są wywieszone w hollu szkoły na niebieksiej tablicy.
Egzamin językowy 28.04.2014 2014-10-08 08:46
Uczniów klas VI starających się o przyjęcie do PG 10 prosimy o przybycie pod wyznaczone sale egzaminacyjne o godzinie 8:45.
Uczniowie powinni mieć ze sobą legitymację szkolną bądź inny dokument potwierdzający tożsamość.
Uwaga zainteresowani rekrutacją do klasy Ic (z j. hiszpańskim). Ze względu na liczbę chętnych egzamin przeniesiono z sali 132 do sali 23 (dolna sala gimnastyczna).
Uwaga! 2014-10-08 08:46
Na wniosek rodziców komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o uwzględnieniu w części ustnej sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wszystkich tytułów finalistów wojewódzkich konkursów z języków obcych (jako uzdolnienia do nauki języka obcego). Zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu finalisty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 22.04.2014.
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 2014-10-08 08:46
Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznego
w Opolu
na rok szkolny 2014/2015


Rekrutacja do klas pierwszych PG Nr 10 Dwujęzycznego w Opolu będzie się odbywała według następujących zasad:
 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.

 2. Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 26 uczniów.

 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszego gimnazjum może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym:
  1. Maksymalnie 75 punktów za sprawdzian uzdolnień kierunkowych (predyspozycje językowe oraz znajomość języka obcego):
   1. Pisemny (50 punktów, w tym 5 punktów z gramatyki języka polskiego)
   2. Ustny – rozmowa na wcześniej przygotowane tematy (25 punktów)
   WAŻNE! Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
   Finaliści wojewódzkich konkursów z języków obcych zwolnieni są z części ustnej sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (pkt 1b).
   Uczniowie ci otrzymają za część ustną maksymalną (25) ilość punktów. Stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach należy dostarczyć wraz z wnioskiem.
  2. maksymalnie 25 punktów za średnią wszystkich ocen z I semestru w klasie 6

   Przeliczanie średniej ocen na punkty:
   średnia ocen za I semestrpunkty
   6.0 – 5.8025 pkt.
   5.79 – 5.50 24 pkt.
   5.49 – 5.20 23 pkt.
   5.19 – 5.00 22 pkt.
   4.99 – 4.80 21 pkt.
   4.79 – 4.60 19 pkt.
   4.59 – 4.50 15 pkt.
   4.49 - 4.30 10 pkt.
   4.29 – 4.10 5 pkt.
   4.09 – 4.00 3 pkt.
   3.99 – 3.50 1 pkt.
   mniej niż 3.49 0 pkt.

 4. Ponadto warunkiem przyjęcia do PG 10 jest uzyskanie na zakończenie szkoły podstawowej średniej ocen - minimum 4,75.

 5. Wnioski o przyjęcie do gimnazjum, wraz z zaświadczeniem z wykazem ocen z I semestru klasy VI potwierdzonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej (o którym mowa w pkt. XI b) składa się od 14 marca do 16 kwietnia 2014 roku w sekretariacie szkoły (pokój 120, I piętro).
  Wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim (klasa I a). Wzór wniosku w Załączniku Nr I. [ » (pobierz) ]
  Wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim (klasa I b). Wzór wniosku w Załączniku Nr II. [ » (pobierz) ]
  Wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim (klasa I c). Wzór wniosku w Załączniku Nr III. [ » (pobierz) ]

 6. Sprawdzian predyspozycji językowych zostanie przeprowadzony w poniedziałek 28 kwietnia 2014 r.
  1. część pisemna sprawdzianu predyspozycji językowych – godz. 9.00:
   • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim (klasa I a) w sali 133 (górna sala gimnastyczna).
   • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim (klasa I b) w salach 206,207,209.
   • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim (klasa I c) w sali 132 (świetlica).
  2. część ustna sprawdzianu predyspozycji językowych – od godz. 11:00
   • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim (klasa I a) w salach 201, 202, 204, 205.
   • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim (klasa I b) w salach 206, 207, 209.
   • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim (klasa I c) w salach 221, 222.
  Zakres tematyczny egzaminu dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej z j. niemieckim (I a) podany jest w Załączniku Nr IV.
  Zakres tematyczny egzaminu dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej z j. francuskim (I b) podany jest w Załączniku Nr V.
  Zakres tematyczny egzaminu dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej z j. hiszpańskim (I c) podany jest w Załączniku Nr VI.

  Wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone 29 kwietnia 2014 roku (wtorek) do godz. 18.00.

 7. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc.

 8. W dniach od 27 czerwca do 3 lipca 2014 r. należy potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły i dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu oraz Szkolny Kwestionariusz Załącznik Nr VII. [ » (pobierz) ]

 9. 8 lipca 2014 roku zostaną wywieszone ostateczne listy uczniów przyjętych do naszej szkoły

 10. Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w Załączniku Nr VIII.

 11. Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznego –[ » (pobierz - klasa a) ] [ » (pobierz - klasa b) ][ » (pobierz - klasa c) ]
  2. Zaświadczenie z wykazem ocen z I semestru klasy VI potwierdzone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
  3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuły laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub tytułu finalisty konkursu języka obcego o zasięgu wojewódzkim
  4. Dwa opisane (imię i nazwisko, nr PESEL) zdjęcia
  5. Karta zdrowia dziecka (dotyczy kandydatów spoza Opola)
  6. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
  7. Szkolny Kwestionariusz ucznia [ » (pobierz) ]

Załączniki:

Załącznik I - Wniosek o przyjęcie do klasy a - z językiem niemieckim: [pobierz]
Załącznik II - Wniosek o przyjęcie do klasy b - z językiem francuskim: [pobierz]
Załącznik III - Wniosek o przyjęcie do klasy c - z językiem hiszpańskim: [pobierz].
Załącznik IV - Zakres tematyczny sprawdzianu uzdolnień językowych - klasa a z j. niemieckim: [pobierz].
Załącznik V - Zakres tematyczny sprawdzianu uzdolnień językowych - klasa b z j. francuskim: [pobierz] .
Załącznik VI - Zakres tematyczny sprawdzianu uzdolnień językowych - klasa c z j. hiszpańskim: [pobierz] .
Załącznik VII - Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej: [pobierz]
Załącznik VIII - Terminarz rekrutacji: [pobierz]
Sobotni kurs j. hiszpańskiego i j. francuskiego 2014-10-08 08:46
II część kursu języka hiszpańskiego i francuskiego dla kandydatów do klas dwujęzycznych - klasy hiszpańskiej i francuskiej będą kontynuowane po feriach według harmonogramu:
 • 01 marca
 • 08 marca
 • 15 marca
 • 22 marca
 • 29 marca
 • 05 kwietnia
 • 12 kwietnia
Zajęcia zawsze zaczynają się godz. 9.00 i trawają 2 godziny lekcyjne z 5 minutową przerwą, czyli do około 10.35 w następujących salach:
 • gr. 1 język hiszpański - sala 117 - 45 min. z p. Anną Szeląg i 45 min. z p. César Martínez Sánchez
 • gr. 2 język hiszpański - sala 218 - 45 min. z p. César Martínez Sánchez i 45 min. z p. Anną Szeląg
 • język francuski - sala 217 2 x 45 min. z p. Anną Adamczyk
Cena kursu za II etap: 140 zł za 7 x 2 lekcje.
Można wpłacic na poniższe konto:

Rada Rodziców przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. M. Konopnickiej
45-048 Opole, ul. Pułaskiego 3

Nr konta:
47 1160 2202 0000 0002 2731 8488
Dokonując przelewu proszę w tytule napisać: KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO/ FRANCUSKIEGO - imię i nazwisko ucznia.

22 marca warto zarezerwować sobie więcej czasu ponieważ po zajęciach odbędą sie dni otwarte w gimnazjum. Między innymi będzie można zapoznać się z egzaminem pisemnym predyspozycji językowych, będzie można wziąć udział w próbnym egzaminie językowym.
"Prawdziwe" egzaminy do klas dwujęzycznych odbęda się w dniach 28 kwietnia.
Dzień otwartych drzwi 2014-10-08 08:46
22 marca 2014 (sobota), godz. 10:00 Dzień Otwartych Drzwi w "Dziesiątce" – zapraszamy uczniów klas VI i ich Rodziców.
Konkurs o Hiszpanii 2014-10-08 08:46
Można jeszcze zgłaszać się do konkursu o Hiszapanii, który odbedzie się w naszej szkole 15 stycznia (środa) 2014r. ogodzinie 10.00
Więcej informacji:
[ » List przewodni ]
[ » Regulamin ]
Kurs j. hiszpańskiego i jezyka francuskiego 2014-10-08 08:46
11 stycznia 2014r. w naszej szkole rozpocznie sie kurs dla kandydatów do PG10 nie tylko języka hiszpańskiego, ale również języka francuskiego.
Oba kursy rozpoczną się o godzinie 9.00. Zajęcia języka hiszpańskiego będą miały miejsce w sali 117, natomiast języka francuskiego w sali 217.
Chętnych serdecznie zapraszamy.
Kurs j. hiszpańskiego 2014-10-08 08:46
Rozpoczęcie kursu języka hiszpańskiego zostało przeniesione na 11 stycznia, godz. 9:00 w sali 117.
Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę, aż do końca kwietnia.
I etap kursu zaplanowany jest następująco:
 • 11.01.2014 - 2 godziny
 • 18.01.2014 - 2 godziny
 • 25.01.2014 - 2 godziny
 • 01.02.2014 - 2 godziny
 • 08.02.2014 - 2 godziny
Kurs j. hiszpańskiego 2014-10-08 08:46
Informacje dotyczące kursu języka hiszpańskiego dla kandydatów do PG10.
Chciałam poinformować, iż kurs j. hiszpańskiego - poziom 0 zacznie się w sobotę, 14 grudnia o godzinie 9:00 w sali 117.
O 9:00 rozpocznie się krótkie spotkanie z p. dyrektorem szkoły - Aleksandrem Iszczukiem, na którym przedstawiona zostanie nauczycielka j. hiszpańskiego - p. Anna Szeląg.
Zajęcia będą trwały 2x45 minut.
Odpłatność za kurs 80 zł za miesiąc, tj za 4x2 lekcje.
Kolejne zajęcia odbywać się będą w styczniu - 4, 11, 18, itd.
Katarzyna Zając
I Konkurs o Hiszpanii dla kandydatów do PG10 2014-10-08 08:46
Szanowni Państwo,
mamy ogromną przyjemność ogłosić I edycję Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii, który jest inicjatywą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VI.
Więcej informacji:
[ » List przewodni ]
[ » Regulamin ]
Spotkanie z szóstoklasistami i ich rodzicami 2014-10-08 08:46
Szanowni Państwo, drodzy uczniowie szkół podstawowych!
Zapraszamy do Publicznego Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznego w Opolu
W dniu 5 października 2013 (sobota) o godzinie 10:00 zapraszamy na spotkanie informacyjne z dyrekcją i nauczycielami szkoły.
Odpowiemy na najbardziej nurtujące Was pytanie:
Jak zostać uczniem PG 10 w roku szkolnym 2014/15?
Opowiemy Wam o naszej szkole oraz o wymaganiach i formule egzaminów wstępnych, które odbędą sie pod koniec kwietnia 2014 roku.
Spotkanie z szóstoklasistami i ich rodzicami 2014-10-08 08:46
Uczniowie klas VI i ich Rodzice
W sobotę 5 października 2013 o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie dla Rodziców i uczniów klas VI szkoły podstawowej zainteresowanych kontynuowaniem nauki w PG 10.
Rekrutacja 2014-10-08 08:46
Oryginały dokumentów przyjmowane są w sekretariacie szkoły do środy (3 lipca) w godzinach od 8:00 do 16:00.
Szanowni rodzice, drodzy uczniowie klas szóstych! 2014-10-08 08:46

Serdecznie zapraszamy w sobotni poranek na spotkanie z dyrekcją i nauczycielami naszego gimnazjum oraz do zapoznania się ze szkołą oraz z ofertą kształcenia jaką przygotowaliśmy na rok szkolny 2013/14.
W sobotę, 23 marca, będziecie mogli spotkać się z nauczycielami i uczniami naszego gimnazjum, porozmawiać o szkole, poznać jej klimat i specyfikę. Przygotowaliśmy dla Was próbne zestawy egzaminacyjne z predyspozycji językowych (uzdolnień kierunkowych), będziecie mogli porozmawiać z nauczycielami języków obcych i sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Sobota, 23 marca 2013 r., w godzinach od 10:00 do 12:00, sale 201 - 207

Pamiętaj! W tym dniu spotkamy się w PG Nr 10 w Opolu, ul. Pułaskiego 3 (wejście również od strony ul. Waryńskiego).
Dyrekcja, nauczyciele
oraz uczniowie PG 10 w Opolu
Zasady rekrutacji 2014-10-08 08:46
Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznego
w Opolu
na rok szkolny 2013/2014


Rekrutacja do klas pierwszych PG Nr 10 Dwujęzycznego w Opolu będzie się odbywała według następujących zasad:
 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.
 2. Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 26 uczniów.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszego gimnazjum może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym:
  1. Maksymalnie 75 punktów za sprawdzian uzdolnień kierunkowych (predyspozycje językowe oraz znajomość języka obcego):
   1. Pisemny (50 punktów, w tym 5 punktów z gramatyki języka polskiego)
   2. Ustny - rozmowa na wcześniej przygotowane tematy (25 punktów)
   WAŻNE! Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów z języków obcych zwolnieni są z części ustnej sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (pkt 1b)..
   Uczniowie ci otrzymają za część ustną maksymalną (25) ilość punktów. Stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w etapie wojewódzkim należy dostarczyć wraz z podaniem.

  2. maksymalnie 25 punktów za średnią wszystkich ocen z I semestru w klasie 6. Przeliczanie średniej ocen na punkty:
   Średnia ocen za I semestrPunkty
   6,0 - 5,8025 pkt.
   5,79 - 5,5024 pkt.
   5,49 - 5,2023 pkt.
   5,19 - 5,0022 pkt.
   4,99 - 4,8021 pkt.
   4,79 - 4,6019 pkt.
   4,59 - 4,5015 pkt.
   4,49- 4,3010 pkt.
   4,29 - 4,105 pkt.
   4,09 - 4,003 pkt.
   3,99 - 3,501 pkt.
   mniej niż 3,490 pkt.
 4. Ponadto warunkiem przyjęcia do PG 10 jest uzyskanie na zakończenie szkoły podstawowej średniej ocen - minimum 4,75.
 5. Podania o przyjęcie do gimnazjum wraz z wymaganymi dokumentami składa się od 4 marca do 5 kwietnia 2013 roku w sekretariacie szkoły (pokój 120, I piętro)
  Wzór podania w Załączniku Nr I [pobierz].
  Kwestionariusz w Załączniku Nr II [pobierz] .
 6. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych zostanie przeprowadzony w poniedziałek 29 kwietnia 2013 r..
  1. część pisemna sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - godz. 9:00:
   • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim (klasa I a) w salach 201, 202, 204, 205, 206.
   • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim (klasa I b) w salach 214, 216, 217.
  2. część ustna sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - od godz. 11:00
   • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim (klasa I a) w salach 201, 202, 204, 205, 206.
   • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim (klasa I b) w salach 214, 216, 217.
  Zakres tematyczny egzaminu dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej z j. niemieckim (I a) podany jest w Załączniku Nr III [pobierz].
  Zakres tematyczny egzaminu dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej z j. francuskim (I b) podany jest w Załączniku Nr IV[pobierz].

  Wyniki testów zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2013 roku (wtorek) do godz. 18:00.
 7. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc.
 8. W dniach od 28 czerwca do 3 lipca 2013 r. należy potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły i dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu.
 9. 5 lipca 2012 roku zostaną wywieszone ostateczne listy uczniów przyjętych do naszej szkoły.
 10. Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w Załączniku Nr V [pobierz].
 11. Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznego. [pobierz]
  2. Kwestionariusz ucznia. [pobierz]
  3. Zaświadczenie z wykazem ocen z I semestru klasy VI potwierdzone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej.
  4. Dwa opisane (imię i nazwisko, nr PESEL) zdjęcia.
  5. Karta zdrowia dziecka (dotyczy kandydatów spoza Opola).
  6. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.