PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Zmiany w terminarzu rekrutacji 2016-05-11 08:07
Uwaga uczniowie klas VI szkół podstawowych- zainteresowani kontynuowaniem nauki w PG 10
W związku z zarządzeniem Nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty uległy zmianie terminy postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowe zmiany w Załączniku Nr VII naniesiono kolorem czerwonym
Sprawdzian predyspozycji językowych 2016-05-11 08:00
18 maja 2016r. – sprawdzian predyspozycji językowych
Uczniów klas VI starających się o przyjęcie do PG 10 prosimy o przybycie pod wyznaczone sale egzaminacyjne o godz. 8:50.
Uczniowie powinni mieć ze sobą 2 długopisy i legitymację szkolną bądź inny dokument potwierdzający tożsamość.
Przewidywany czas sprawdzianu – 120 min.
Uczniowie zainteresowani klasą 1a (z j. niemieckim) spotykają się pod salą 23 (dolna sala gimnastyczna)
Uczniowie zainteresowani klasą 1b (z j. francuskim) spotykają się pod salą 132 (świetlica)
Uczniowie zainteresowani klasą 1c (z j. hiszpańskim) spotykają się pod salą 133 (górna sala gimnastyczna)
Dzień otwartych drzwi 2016-03-11 16:18
Zapraszamy na dzień otwartych drzwi w PG10 19 marca w godzinach 10:00-13:00.
Rekrutacja 2016/2017 2016-05-11 07:50
Zasady rekrutacji uczniów
do Publicznego Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznego
w Opolu
na rok szkolny 2016/2017


Rekrutacja do klas pierwszych PG Nr 10 Dwujęzycznego w Opolu będzie się odbywała według następujących zasad:
 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.

 2. Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 28 uczniów.

 3. Rekrutacja może przebiegać dwuetapowo w zależności od liczby zainteresowanych nauką w poszczególnych klasach
  1. Etap I – w przypadku gdy liczba chętnych do danej klasy nie przekroczy 28 uczniów
   Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszego gimnazjum musi:
   • zdobyć minimum 50 punktów z 80 punktów możliwych do uzyskania za pisemny sprawdzian predyspozycji językowych (w tym znajomość języka obcego oraz gramatyki języka polskiego)
  2. Etap II - w przypadku gdy chętnych do danej klasy będzie więcej niż 28 uczniów
   Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszego gimnazjum może uzyskać maksymalnie 140 punktów, w tym:
   • maksymalnie 80 punktów za pisemny sprawdzian predyspozycji językowych (w tym znajomość języka obcego oraz gramatyki języka polskiego)
   • maksymalnie 40 punktów za wynik z pierwszej i drugiej części sprawdzianu (1% w każdej części egzaminu odpowiada 0,2 pkt.).
   • maksymalnie 20 punktów za wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięcia:
    • 5 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
    • 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
    • maksymalnie 13 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (Tabela z przelicznikiem osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na punkty w Załączniku Nr IV)
  WAŻNE! Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

  Stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach należy dostarczyć wraz z wnioskiem (o przystąpieniu do sprawdzianu predyspozycji językowych). Wykaz konkursów przedmiotowych przedstawiony przez opolskiego kuratora oświaty uwzględnianych w tegorocznej rekrutacji w Załączniku Nr V

 4. Termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły (który jest jednocześnie deklaracją o przystąpieniu do sprawdzianu predyspozycji językowych): od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2016 roku w sekretariacie szkoły (pokój 120, I piętro) – przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PG 10

 5. Wniosek o przyjęcie do szkoły (do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim - klasa 1 a). Wzór wniosku w Załączniku Nr I [ » [pobierz] ]
  Wniosek o przyjęcie do szkoły (do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim - klasa 1 b). Wzór wniosku w Załączniku Nr II [ » [pobierz] ]
  Wniosek o przyjęcie do szkoły (do klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim - klasa 1 c) Wzór wniosku w Załączniku Nr III [ » [pobierz] ]

 6. Sprawdzian predyspozycji językowych zostanie przeprowadzony w środę 18 maja 2016 r. – godz. 9:00.
  • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim (klasa I a) w sali 23 (dolna sala gimnastyczna).
  • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim (klasa I b) w sali 132 (świetlica).
  • dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim (klasa I c) w sali 134 górna sala gimnastyczna.
  Wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone 6 czerwca 2016 roku (poniedziałek) do godz. 12.00.

 7. W dniach od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. należy dostarczyć kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu

 8. W dniu 18 lipca 2016 roku zostaną wywieszone listy uczniów zakwalifikowanych do naszej szkoły

 9. W dniach od 18 lipca do 20 lipca 2016 r. należy potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły i dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu oraz Szkolny Kwestionariusz Załącznik Nr VI [ » [pobierz] ]

 10. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc.

 11. 21 lipca 2016 roku zostaną wywieszone ostateczne listy uczniów przyjętych do naszej szkoły

 12. Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w Załączniku Nr VII.

 13. Wymagane dokumenty:
  Przed sprawdzianem uzdolnień kierunkowych (do 29.04.2016 r.):
  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (który jest jednocześnie deklaracją o przystąpieniu do sprawdzianu predyspozycji językowych)
  2. Laureaci – Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuły laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim
  W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia do PG 10 (18 – 20.07.2016 r.):
  1. Dwa opisane zdjęcia (imię i nazwisko, nr PESEL)
  2. Karta zdrowia dziecka (dotyczy kandydatów spoza Opola)
  3. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
  4. Zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu
  5. Szkolny Kwestionariusz ucznia [ » [pobierz] ].

Załączniki:

Załącznik I - Wniosek przyjęcie do szkoły i przystąpieniu do sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy a - z językiem niemieckim: [pobierz]
Załącznik II - Wniosek przyjęcie do szkoły i przystąpieniu do sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy b - z językiem francuskim: [pobierz]
Załącznik III - Wniosek przyjęcie do szkoły i przystąpieniu do sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy c - z językiem hiszpańskim: [pobierz].
Załącznik IV - Tabele z przelicznikami na punkty osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych: [pobierz]
Załącznik V - Wykaz konkursów przedmiotowych przedstawiony przez opolskiego kuratora oświaty uwzględnianych w procesie rekrutacji do klas pierwszych: [pobierz]
Załącznik VI - Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej: [pobierz]
Załącznik VII - Terminarz rekrutacji: [pobierz]
Konkurs wiedzy o Hiszpanii 2015-09-30 21:51
III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Hiszpanii dla uczniów klas VI szkół podstawowych
Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI szkół podstawowych - potencjalnych kandydatów do klasy hiszpańskiej w PG10 - do wzięcia udziału w III edycji Konkursu Wiedzy o Hiszpanii.
Konkurs odbędzie się podczas obchodów Dnia Hiszpańskiego w PG10 w dniu 25 lutego 2016 r. Dalsze szczegóły, wytyczne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w [ » regulaminie konkursu ].
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Katarzyna Zając
Uczniowie klas VI i ich Rodzice 2015-09-24 10:20
W sobotę, 10 października 2015 r. o godz. 10:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie dla Rodziców i uczniów klas VI szkoły podstawowej zainteresowanych kontynuacją nauki w PG 10.
Archiwum 2014-10-08 09:58
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.