PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Kształcenie dwujęzycznew w języku niemieckim 2016-01-18 16:48
Uczniowie uczą się języka niemieckiego w wymiarze 5-u godzin tygodniowo.
Dwujęzycznie (po polsku i po niemiecku) nauczane są następujące przedmioty: fizyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, kultura i cywilizacja krajów niemieckojęzycznych.

Die zweisprachige Bildung(Polnisch/Deutsch) am Gymnasium Nr 10 in Opole.

Die Schüler lernen 5 Stunden Deutsch in der Woche.
Zweisprachig (auf Polnisch und auf Deutsch) werden folgende Fächer unterrichtet: Physik, Sozialkunde, Geschichte, Erdkunde wie auch Kultur und Zivilisation der deutschsprachigen Länder (Landeskunde).
Kształcenie dwujęzycznew w języku francuskim 2016-01-18 16:54
Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim istnieje w Publicznym Gimnazjum Nr 10 w Opolu od 1 września 2011 roku. I ma swoją kontynuację od 2014/2015 w LO Nr II ( jest to klasa nauczana dwujęzycznie w dwóch językach : niemieckim – 1 grupa i francuskim – 2 grupa).
Przedmioty nauczane dwujęzycznie w gimnazjum to, oprócz języka francuskiego, historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka, kultura i cywilizacja Francji, zajęcia artystyczne (do wyboru:teatralne lub muzyczne), wychowanie fizyczne.
W liceum natomiast są to: historia, wiedza o społeczeństwie, kultura i cywilizacja Francji.
Ponadto, w gimnazjum prowadzone jest w ramach zajęć pozalekcyjnych kółko teatralne w języku francuskim.

La classe bilingue avec la langue française existe au Collège No 10 à Opole à partir du 1er septembre 2011. Et elle a sa continuation au Lycée No II depuis 2014/2015 (c'est une classe bilingue avec deux langues: l'allemand – groupe 1 et le français – groupe 2).
Hors le français, il y a au collège les disciplines non-linguistiques enseignées en français; notemment : histoire, sciences sociales, musique, culture et civilisation de la France, éducation artistique ( au choix: théâtre ou musique), éducation physique et sportive.
Au Lycée ce sont: histoire, sciences sociales, culture et civilisation de la France.
Au collège il y a en plus, dans les cadres des activités hors-cours, l'atelier de théâtre en français.
Kształcenie dwujęzycznew w języku hiszpańskim 2016-01-18 16:56
Historia Publicznego Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznego w Opolu sięga niedalekiej przeszłości, gdyż powstało dopiero w 2010 roku. Mieści się w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, które razem z Gimnazjum tworzy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu. We wrześniu 2014 utworzona została sekcja z językiem hiszpańskim. W dniu dzisiejszym do gimnazjum uczęszcza ponad 200 uczniów, a kadra pedagogiczna liczy 45 nauczycieli.W klasie bilingwalnej z językiem hiszpańskim uczniowie rozpoczynają naukę 5 godzinami języka hiszpańskiego tygodniowo przez 3 lata gimnazjum. Ponadto uczą się czterech innych przedmiotów po hiszpańsku: kultury Hiszpanii, matematyki, wychowania fizycznego i muzyki.Następnie będą mogli kontynuować naukę w klasie hiszpańskiej w naszym liceum.

La historia del Gimnazjum Bilingüe nº 10 en Opole se remonta al pasado reciente, ya que se fundó en septiembre de 2010. Está situada en el edificio del Liceo Nº 2 en Opole que, junto con el Gimnazjum forma el Zespół Szkół Ogólnokształcących Nº 2 en Opole. La sección bilingüe de español se creó en este centro el 1 de septiembre de 2014. Hoy en día el Gimnazjum cuenta con más de 200 alumnos y 45 profesores. En la clase bilingüe de español los alumnos reciben, a lo largo de los tres cursos, un mínimo de 5 horas semanales de español como lengua extranjera, además aprenden cuatro otras asignaturas en español: cultura y civilización, matemáticas, educación física y música. Luego pueden continuar sus estudios bilingües en nuestro liceo.
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.